fbpx

Marża brutto, jak ją mierzyć w e‑commerce?

Marża jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych, który pozwala określać kondycję danego e-commerce. Współczynnik ten informuje, jaka część z przychodów uzyskanych przez sklep internetowy stanowi nadwyżkę w stosunku do poniesionych kosztów. Mówiąc wprost, pozwala oszacować realny zysk.

W jaki sposób obliczamy marżę brutto?

Wzór, który służy do obliczenia tego wskaźnika, prezentuje się następująco:

marża\: brutto = \dfrac{przychody - koszty\: sprzedanych\: produktów}{przychody} *100\%

Wykonując analizę marży brutto należy pamiętać, że pod pojęciem kosztów sprzedanych towarów kryją się wszystkie nakłady bezpośrednio związane z jego pozyskaniem czy wytworzeniem. Są to m.in. koszty materiałów, energii czy nakładu pracy niezbędnej do wytworzenia danego produktu. Koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem e-commerce nie są na tym etapie analiz uwzględniane w wyliczeniach, nawet jeśli stanowią znaczny udział w łącznych kosztach firmy.

Przykładowo: jeśli przychód ze sprzedaży w Twoim sklepie internetowym wyniósł w ostatnim miesiącu 2000 PLN, a koszty uplasowały się na poziomie 1300 PLN, to zysk brutto wynosi 700 PLN, a marża brutto 35%.

Jak analizować marżę brutto?

Marża brutto pozwala oszacować, na jakich produktach Twój sklep internetowy zarabia, a na których traci. Jej wartość można traktować jako nadwyżkę, którą po sprzedaży towarów można przeznaczyć na rekompensatę kosztów stałych.

Odnosząc się do przedstawionego przykładu – z każdej złotówki przychodu, 36 groszy można przeznaczyć na pokrycie innych wydatków. Zatem im wyższa jest wartość marży brutto, tym lepiej.

Marża brutto, podobnie jak inne wskaźniki związane z e-commerce, powinno analizować się w odniesieniu do trzech obszarów. Są to:

  • konkretne przedziały czasowe,
  • średnie wyniki osiągane w danej branży przez inne podmioty,
  • różne kategorie produktowe w obrębie tego samego sklepu internetowego.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.