fbpx

Warunki płatności

Niniejszy cennik i warunki płatności („Cennik”) określają zasady obliczania i płatności wynagrodzenia za korzystanie z Quarticon.

Wyrażenia pisane wielką literą w Cenniku będą miały znaczenie takie jak nadano im w Warunkach.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i Usług klient powinien zapoznać się z Cennikiem. Jeżeli klient nie zapoznał się z Cennikiem, nie rozumie go lub nie zgadza się z jego treścią nie powinien korzystać z serwisu ani Usług.

Cennik może ulegać zmianie, o czym będziemy z wyprzedzeniem informować. Jeżeli klient będzie chciał wówczas zaprzestać korzystania z Usług będzie mógł zrobić to w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Cennika. Kontynuowanie korzystania z Usług po zmianie Cennika będzie oznaczało, że klient wyraża zgodę na zmianę.

 1. Wynagrodzenie
  Usługi świadczone są za wynagrodzeniem. Podstawą obliczania wynagrodzenia będą wyłącznie dane zbierane przez Quarticon.
  Wynagrodzenie Quarticon będzie obliczane jako procent od wartości brutto sprzedaży wygenerowanej dzięki Usługom:
  […]
  Przez wartość brutto sprzedaży wygenerowanej dzięki Usługom należy rozumieć:
  – w przypadku Rekomendacji: wartość brutto zakupów produktów lub usług dokonanych przez użytkownika Serwisów, które zostały mu wcześniej wyświetlone i które zostały przez niego kliknięte, jeżeli zakup nastąpił nie później niż 30 dni od dnia kliknięcia w produkt lub usługę

  – w przypadku Działań Reklamowych: wartość brutto zakupów dowolnych produktów lub usług, której dokonał użytkownik Serwisów w terminie 30 dni od wejścia na Serwisy w wyniku kliknięcia w reklamę wyświetloną przez Quarticon.

  Od wartości zakupów brutto nie będą odliczane zniżki i rabaty udzielone przez klienta.

  Wartość zakupów dokonana w innych walutach niż Euro będzie przeliczana na Euro w dniu zarejestrowania danej transakcji przez Quarticon po ostatnim średnim kursie wymiany tych walut opublikowanym przez Europejski Bank Centralny.

 2. Budżet Działań Reklamowych
  Działania Reklamowe będą prowadzone w ramach wybranego przez klienta budżetu planowanych Działań Reklamowych („Budżet Reklamowy”).
  Działania Reklamowe są świadczone po pokryciu przez klienta, z góry, Budżetu Reklamowego.
  Quarticon obciąży kartę płatniczą klienta kwotą równą Budżetowi Reklamowemu określonemu przez klienta. Quarticon wystawi klientowi fakturę opiewającą na wskazany i zapłacony przez klienta budżet.
  Quarticon będzie realizował Działania Reklamowe, aż do całkowitego wykorzystania Budżetu Reklamowego.
  Panel Administracyjny umożliwia dostęp do informacji o wykorzystanym Budżecie Reklamowym.
 3. Rozliczenia
  Do wynagrodzenia Quarticon oraz do Budżetu Reklamowego będzie doliczony VAT, jeżeli będzie to wynikało z właściwych przepisów, w wysokości wskazanej tymi przepisami.
  Wynagrodzenie za Rekomendacje i Działania Reklamowe będzie rozliczane w okresach 30 dniowych. Początek okresu rozliczeniowego to data pierwszej poprawnej rejestracji przez klienta w Quarticon karty płatniczej.
  W pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu rozliczeniowego Quarticon wystawi klientowi fakturę. Faktura będzie wysyłana za pośrednictwem e-maila oraz będzie dostępna do pobrania w panelu administracyjnym. Termin płatności faktury wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wystawienia. Quarticon w ostatnim dniu płatności faktury obciąży kartę płatniczą klienta sumą równą wynagrodzeniu należnemu Quarticon za dany okres rozliczeniowy.
  Wszystkie płatności będą dokonywane w Euro na rachunek bankowy Quarticon wskazany na fakturze. Ceny denominowane w innych walutach będą przeliczane na Euro według kursu EBC, w dniu dokonania zapłaty. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Quarticon.
 4. Audyt
  Klient i Quarticon zobowiązują się prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą obliczania i zapłaty wynagrodzenia za Usługi przez okres 2 lat od daty jej powstania. Quarticon udostępnia taką dokumentację klientowi w panelu administracyjnym. Klient zobowiązuje się udostępnić Quarticon dokumentację, na żądanie Quarticon, w oryginale, w swojej siedzibie lub przesłania jej w kopii w sposób uzgodniony przez strony. Dokumentacja może zostać poddana badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli okaże się, że wyniki badania dokumentacji wskażą na nieprawidłowości w obliczaniu lub zapłacie wynagrodzenia – strony dokonają niezwłocznie wzajemnie niezbędnych rozliczeń (dopłata lub zwrot wynagrodzenia), a dodatkowo, strona, która dopuściła się nieprawidłowości pokryje koszty biegłego rewidenta.
 5. Zwroty                                                                                                                                                                                                                                                                  W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego Quarticon i klient dokonają wzajemnie rozliczenia należnych płatności, tj. Quarticon zwróci klientowi niewykorzystane, a poniesione przez klienta koszty Działań Reklamowych (zwrot kosztów nastąpi na rachunek karty płatniczej zgodnie z procedurą banku, który wydał kartę), natomiast klient zapłaci Quarticon wynagrodzenia za Usługi. Quarticon wystawi klientowi fakturę w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu obowiązywania Umowy.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.